All eyes on us. IT’S GAMEDAYYYYYYY! #BeatTheChiefs